z 1
Aktualny widok
OŚWIADCZENIE KLUBU GAZETY POLSKIEJ W KROŚNIE
W związku ze stanowiskiem mniejszościowej grupy Ra
dnych Miasta Krosna (części Klubów:
Samorządowego oraz Platformy Obywatelskiej) z 27 kw
ietnia 2012 roku, dotyczącym uroczystego odsłonięci
a
Tablicy Pamięci Ofiar Tragedii Smoleńskiej na front
onie kościoła Ojców Kapucynów w Krośnie i spotkania
z
Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Smoleńskieg
o – Posłem Antonim Macierewiczem, Klub Gazety
Polskiej w Krośnie oświadcza:
Wyrażamy oburzenie, że część Radnych Naszego Miasta
wypowiedziała się faktycznie przeciwko wolności
słowa i zgromadzeń, a tym samym i społeczeństwu oby
watelskiemu. Spotkanie w sali Św. Ojca Pio cieszyło
się
ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Krosna i okol
ic, co dowodzi, że dla wielu Krośnian ta uroczystoś
ć
oraz możliwość publicznej debaty była bardzo ważna.
Uważamy za niedopuszczalne, aby w niepodległej, dem
okratycznej i samorządnej Polsce ktokolwiek próbowa
ł
narzucać współobywatelom, kogo wolno im zapraszać,
co wolno mówić, a co należy cenzurować. Troska o
wyjaśnienie narodowego dramatu, jakim była tragedia
smoleńska, jest obowiązkiem Polaków, a szczególnie
Parlamentarzystów, dlatego ich zaangażowanie w bada
nie sprawy uważamy za oczywiste.
Dziwi nas, że grupa Radnych przytaczając cytat z wy
stąpienia Przewodniczącego Antoniego Macierewicza,
zrobiła to niezgodnie z jego faktycznym brzmieniem.
Przypominamy, że Poseł Macierewicz wielokrotnie
zastrzegał, że przedstawia hipotezę przyczyn traged
ii smoleńskiej, opartą jednak na badaniach niezależ
nych
naukowców. Sugerowanie jakoby spotkanie było „polit
yczną awanturą” wskazuje, że sygnatariusze stanowis
ka
nie znali jego przebiegu, a przeraziły ich migawki
z ogólnopolskich mediów.
Czy to strach, czy uleganie rosyjskim kłamstwom, c
zy też postkomunistyczne przyzwyczajenia
inicjatorów stanowiska z 27 kwietnia br., spowodowa
ły, że część Radnych Miasta Krosna zaprotestowała
przeciwko dociekaniu prawdy?
Krosno, 15 maja 2012 r.
Klub Gazety Polski
ej w Krośnie
Przewodniczący Edward Wołczański